งาน Robinson Lifestyle 13 th Anniversary ‘Be With You’ #สุขกับคุณทุกช่วงเวลา

วันที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 16.30 น. อาจารย์ณฐ สบายสุข รองคณบดีกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์กุลรัตน์ มิตรอุปถัมภ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย แบรนด์แอมบาสเดอร์คณะวิทยาการจัดการ และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมงาน งาน Robinson Lifestyle 13 th Anniversary 'Be With You' #สุขกับคุณทุกช่วงเวลา ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ…

Continue Readingงาน Robinson Lifestyle 13 th Anniversary ‘Be With You’ #สุขกับคุณทุกช่วงเวลา

แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีให้กับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

วันที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 13.00 อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล อาจารย์ดวงฤดี จำรัสธนาสาร รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการจัดกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมด้านอื่น ๆ ร่วมกัน ณ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีให้กับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

ทีมวิจัยจัดกิจกรรมเยาวชนสร้างงานสร้างรายได้จากอัตลักษณ์ชุมชน

วันที่ 6 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ หัวหน้านักวิจัย โครงการการพัฒนาตัวแบบเชิงธุรกิจปูทะเล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน รองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้านเศรษฐกิจ อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล อาจารย์ดวงฤดี จำรัสธนสาร อาจารย์ณฐ สบายสุข อาจารย์กุลรัตน์ มิตรอุปถัมภ์ และนวัตกรชุมชน จัดกิจกรรมเยาวชนสร้างงานสร้างรายได้จากอัตลักษณ์ชุมชน ณ โรงเรียนวัดเขาดิน ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยแบ่งกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และเสริมสร้างรายได้ เป็น…

Continue Readingทีมวิจัยจัดกิจกรรมเยาวชนสร้างงานสร้างรายได้จากอัตลักษณ์ชุมชน

คณะวิทยาการจัดการร่วมรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย

วันที่ 5 กันยายน 2566 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ร่วมใส่เสื้อลายดอกสารภี ทุกวันอังคารแรกของเดีอน เพื่อรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย ซึ่งถือเป็นการสืบทอด และอนุรักษ์ความเป็นไทย >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingคณะวิทยาการจัดการร่วมรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย

การประกวด FMS Brand Ambassador และการประกวด Cover Dance & Singing Contest 2023

วันที่ 2 - 3 กันยายน 2566 งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดการประกวด FMS Brand Ambassador และการประกวด Cover Dance & Singing Contest 2023 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ฉะเชิงเทรา เพื่อสร้างทักษะความเป็นผู้นำ ทักษะการสื่อสาร การพัฒนาศักยภาพตัวแทนของนักศึกษาในการนำเสนอภาพลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingการประกวด FMS Brand Ambassador และการประกวด Cover Dance & Singing Contest 2023

FMS Brand Ambassador 2023 รอบห้องดำและการ Workshop

วันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น. งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ โดย อาจารย์ณฐ สบายสุข รองคณบดีกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมการประกวด FMS Brand Ambassador 2023 ในรอบห้องดำและการ Workshop เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการพูดในที่สาธารณะ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธนัช ถิ่นวัฒนากูล และอาจารย์สุขิฎฐา วิริยะไกรกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มาเป็นวิทยากร…

Continue ReadingFMS Brand Ambassador 2023 รอบห้องดำและการ Workshop

การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 7/2566

วันที่ 31 สิงหาคม เวลา 11.30 น. คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อพิจารณาการจัดอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 การขอเทียบโอน – ยกเว้นรายวิชา (เพิ่มเติม) ในรายวิชา MAC101 หลักการบัญชี และการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565…

Continue Readingการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 7/2566

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ รายงานตัวฝึกปฏิบัติงาน

วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2566 อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ และอาจารย์จรรยา วังนิยม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ นำนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม A จำนวน 11 คน เข้ารายงานตัวกับผู้จัดการเซเว่นอีเลฟเว่น ในเขตพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดชลบุรี เพื่อเข้ารับการแนะนำและชี้แจงกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการลงฝึกปฏิบัติงานในช่วงเดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ รายงานตัวฝึกปฏิบัติงาน

ต้อนรับคณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. อาจารย์ดวงฤดี จำรัสธนสาร รองคณบดีวิชาการและวิจัย อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ อาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และอาจารย์จรรยา วังนิยม อาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ พร้อมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ให้การต้อนรับคณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องสเตจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรทั้งในบริบทคณะและหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingต้อนรับคณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3 MSCC2023

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3 MSCC2023 จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) รับฟังบรรยายพิเศษ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญาณัฐ เปลวเฟื่อง ในหัวข้อ "สื่อดิจิทัลกับการพัฒนานวัตกรรมชุมชนสู่ความยั่งยืน" โดยในงานประชุมวิชาการระดับชาตินี้นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ชั้นปีที่ 3 ได้แก่…

Continue Readingงานประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3 MSCC2023