โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดทุนเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน ตำบลก้อนแก้ว

วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2564 อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล ดร.วิชุดา จันทร์เวโรจน์ อาจารย์ณฐ สบายสุข และทีม U2T ตำบลก้อนแก้ว ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดทุนเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ตำบลก้อนแก้ว อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งได้มีชาวบ้านที่มีสนใจและอยากมีอาชีพเสริมเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดทุนเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน ตำบลก้อนแก้ว

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 คณะวิทยาการจัดการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) หรือ “U2T” ตำบลก้อนแก้ว ตำบลบางโรง ตำบลคลองเขื่อน ตำบลบางเล่า เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยได้รับเกียรติจาก นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาท รวมทั้งร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ…

Continue Reading พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลในชุมชน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมงาน U2T คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลในชุมชน ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อพิจารณาทบทวนกิจกรรมย่อยให้สอดคล้องกับตำบล (Tambon Profile) ตำบลก้อนแก้ว และตำบลบางเล่า >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลในชุมชน

ทีม U2T ตำบลก้อนแก้ว ลงพื้นที่คืนข้อมูลชุมชนและร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาชุมชน

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล อาจารย์ ดร.วิชุดา จันทร์เวโรจน์ อาจารย์ณฐ สบายสุข และทีม U2T ของตำบลก้อนแก้ว ได้ลงพื้นที่คืนข้อมูลชุมชนและยังได้ร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาชุมชนบนความต้องการของชุมชน โดยมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก้อนแก้ว ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้อนแก้ว กำนันตำบลก้อนแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในตำบลก้อนแก้วเข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ด้วย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลก้อนแก้ว อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading ทีม U2T ตำบลก้อนแก้ว ลงพื้นที่คืนข้อมูลชุมชนและร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาชุมชน

ทีมงาน U2T ตำบลก้อนแก้ว ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำงานของ Actor

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล หัวหน้าคณะทีมงาน U2T ตำบลก้อนแก้ว ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำงานของ Actor ตำบลก้อนแก้ว เพื่อพูดคุยสอบถามความคืบหน้าของการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของตำบลก้อนแก้ว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลก้อนแก้ว อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading ทีมงาน U2T ตำบลก้อนแก้ว ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำงานของ Actor

ทีม U2T ตำบลก้อนแก้ว ลงพื้นที่เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก้อนแก้ว และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้อนแก้ว

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย ดร.วิชุดา จันทร์เวโรจน์ และอาจารย์ณฐ สบายสุข พาทีม Actor ของตำบลก้อนแก้ว ลงพื้นที่เข้าพบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลก้อนแก้ว และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้อนแก้ว เพื่อแนะนำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เสร็จแล้วทีม Actor ของตำบลก้อนแก้วได้แบ่งกลุ่มกันลงพื้นที่ทั้ง 6…

Continue Reading ทีม U2T ตำบลก้อนแก้ว ลงพื้นที่เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก้อนแก้ว และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้อนแก้ว

อบรมเชิงปฏิบัติการ“การเตรียมความพร้อมการทำงานกับชุมชน”

วันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ พร้อมทั้งบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) หรือ “U2T” เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ“การเตรียมความพร้อมการทำงานกับชุมชน” ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading อบรมเชิงปฏิบัติการ“การเตรียมความพร้อมการทำงานกับชุมชน”

ทีมงาน U2T ลงพื้นที่ ตำบลก้อนแก้ว

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. อาจารย์ณฐ สบายสุข รองคณบดีกิจการนักศึกษา และอาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้ลงพื้นที่ตำบลก้อนแก้ว เพื่อติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชนของบัณฑิต นักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) เพื่อสร้างรากแก้วให้กับประเทศ ณ ตำบลก้อนแก้ว อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading ทีมงาน U2T ลงพื้นที่ ตำบลก้อนแก้ว

ประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลก้อนแก้ว

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 น. อาจารย์ณฐ สบายสุข รองคณบดีกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล และอาจารย์ดร.วิชุดา จันทร์เวโรจน์ ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ตำบลก้อนแก้ว และเวลา 13.00 น. เข้าร่วมประชุมมอบหมายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564…

Continue Reading ประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลก้อนแก้ว

การปฐมนิเทศบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการปฐมนิเทศและกล่าวต้อนรับบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) หรือ “U2T” ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ โดยมีศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการปฐมนิเทศ ผ่านวีดิโอคอนเฟอเรนซ์…

Continue Reading การปฐมนิเทศบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ)