กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วันที่ 9 เมษายน 2564 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ ห้อง 131 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้เข้ารับการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากคณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้เตรียมความพร้อมในการสมัครงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการฝึกงาน >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี

วันที่ 8 เมษายน 2564 สาขาวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องสารภี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ที่จะสำเร็จการศึกษา ได้เข้ารับการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา จากคณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี ให้นักศึกษาได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาได้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญทางวิชาการและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด

วันที่ 8 เมษายน 2564 สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ที่จะสำเร็จการศึกษา ได้เข้ารับการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา จากคณาจารย์สาขาวิชาการตลาด รับฟังคำแนะนำในการนำความรู้ด้านการตลาดไปประกอบวิชาชีพ เป็นบัณฑิตที่มีคุณกาพเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ โดยได้รับเกียรติจาก ร.อ.หญิง พิมพ์กาญจน์ วสุวงศ์ มาบรรยายให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด

กิจกรรมแสดงความยินดีและอำลา Bye Nior

วันที่ 8 เมษายน 2564 สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรมแสดงความยินดีและอำลา Bye Nior ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ในรายวิชาการสัมมนาทางการตลาดมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีความสมบูรณ์ทั้งการเรียนรู้ทฤษฎีและเชื่อมโยงสู่ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading กิจกรรมแสดงความยินดีและอำลา Bye Nior

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและปัจฉิมนิเทศ HRM

วันที่ 24 มีนาคม 2564 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและปัจฉิมนิเทศ HRM ณ ห้องเจ้าพระยา อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ แนวคิด และความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาเกี่ยวกับการสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน การเตรียมความพร้อมก่อนการทำงานในช่วงปิดภาคเรียน >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและปัจฉิมนิเทศ HRM

กิจกรรมการสัมมนากลางภาค สาขาวิชาการบัญชี

วันที่ 17 มีนาคม 2564 สาขาวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมการสัมมนากลางภาค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องเสตจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของนักศึกษา อาจารย์ในสาขารับทราบปัญหาในการฝึกงานและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษา >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading กิจกรรมการสัมมนากลางภาค สาขาวิชาการบัญชี

กิจกรรมการสัมมนากลางภาค สาขาวิชาการตลาด

วันที่ 10 มีนาคม 2564 สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรมการสัมมนากลางภาค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องเสตจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของนักศึกษา อาจารย์ในสาขารับทราบปัญหาในการฝึกงานและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษา >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading กิจกรรมการสัมมนากลางภาค สาขาวิชาการตลาด

กิจกรรมการสัมมนากลางภาค สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จัดกิจกรรมการสัมมนากลางภาค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยแยกเป็นกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตย และกิจกรรมนำเสนอข้อมูลระหว่างการฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้องสารภี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้อาจารย์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้ติดตามผลการฝึกของนักศึกษา มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยงานเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading กิจกรรมการสัมมนากลางภาค สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์