นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ รายงานตัวฝึกปฏิบัติงาน

วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2566 อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ และอาจารย์จรรยา วังนิยม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ นำนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม A จำนวน 11 คน เข้ารายงานตัวกับผู้จัดการเซเว่นอีเลฟเว่น ในเขตพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดชลบุรี เพื่อเข้ารับการแนะนำและชี้แจงกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการลงฝึกปฏิบัติงานในช่วงเดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ รายงานตัวฝึกปฏิบัติงาน

ต้อนรับคณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. อาจารย์ดวงฤดี จำรัสธนสาร รองคณบดีวิชาการและวิจัย อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ อาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และอาจารย์จรรยา วังนิยม อาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ พร้อมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ให้การต้อนรับคณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องสเตจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรทั้งในบริบทคณะและหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingต้อนรับคณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3 MSCC2023

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3 MSCC2023 จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) รับฟังบรรยายพิเศษ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญาณัฐ เปลวเฟื่อง ในหัวข้อ "สื่อดิจิทัลกับการพัฒนานวัตกรรมชุมชนสู่ความยั่งยืน" โดยในงานประชุมวิชาการระดับชาตินี้นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ชั้นปีที่ 3 ได้แก่…

Continue Readingงานประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3 MSCC2023

กิจกรรมอบรมความรู้ก่อนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ก่อนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ณ ห้องสเตจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจวิธีการปฏิบัติตนในขณะฝึกปฏิบัติงาน และเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบในขณะปฏิบัติงานในสถานประกอบการ >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingกิจกรรมอบรมความรู้ก่อนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา และกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

วันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2566 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา และกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ณ อมรพันธ์ วิลล่า รีสอร์ท จังหวัดระยอง เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการปรับตัว มีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการเรียนในหลักสูตร และนักศึกษามีความรักสามัคคีในหมู่คณะ >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา และกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ รับตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วราพร กาญจนคลอด ดร.โสภณ ชุมทองโด และดร.อรพินท์ บุญสิน เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ รับตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้และทักษะที่จำเป็นก่อนเข้าศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้และทักษะที่จำเป็นก่อนเข้าศึกษา กิจกรรมย่อย กิจกรรมสานสัมพันธ์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ณ โดมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรม การอยู่ร่วมกัน และสร้างสามัคคีในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้และทักษะที่จำเป็นก่อนเข้าศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้และทักษะที่จำเป็นก่อนเข้าศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้และทักษะที่จำเป็นก่อนเข้าศึกษา กิจกรรมย่อยที่ 4 กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้และทักษะที่จำเป็นก่อนเข้าศึกษา ณ ห้อง 131 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อปรับความรู้พื้นฐานก่อนเข้ารับการศึกษา ปรับทัศนคติในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย สร้างความรักความสามัคคีในสาขาวิชา โดย ดร.ธนเดช กังสวัสดิ์ อาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้และทักษะที่จำเป็นก่อนเข้าศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้และทักษะที่จำเป็นก่อนเข้าศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้และทักษะที่จำเป็นก่อนเข้าศึกษา กิจกรรมย่อยที่ 3 กิจกรรมปรับพื้นฐานทักษะการคิดวิเคราะห์ ณ ห้อง 131 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อปรับความรู้พื้นฐานก่อนเข้ารับการศึกษา ปรับทัศนคติในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย สร้างความรักความสามัคคีในสาขาวิชา โดยอาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ อาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้และทักษะที่จำเป็นก่อนเข้าศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้และทักษะที่จำเป็นก่อนเข้าศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้และทักษะที่จำเป็นก่อนเข้าศึกษา กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรมปรับพื้นฐานทักษะการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ณ ห้อง 131 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อปรับความรู้พื้นฐานก่อนเข้ารับการศึกษา ปรับทัศนคติในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย สร้างความรักความสามัคคีในสาขาวิชา >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้และทักษะที่จำเป็นก่อนเข้าศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่