มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 10/2563

ตำแหน่งที่รับสมัคร1. อาจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา2. อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา3. อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา4. อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา เริ่มรับสมัครปิดรับสมัครวันที่ 9 กรกฎาคม 2563วันที่ 23…

Continue Reading มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 10/2563

อ.นรภัทร สถานสถิตย์ ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 2562 สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

   วันที่ 17 มิถุนายน 2563 อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ ได้รับเกียรติเป็นประธานคณะกรรมการ ตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading อ.นรภัทร สถานสถิตย์ ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 2562 สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร ครั้งที่ 2/2563

   วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. อาจารย์ดวงฤดี จำรัสธนสาร รองคณบดีวิชาการและวิจัย เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร ครั้งที่ 2/2563 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์) เพื่อพิจารณารายละเอียดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยได้เชิญอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณา และชี้แจ้งรายละเอียดหลักสูตรด้วย >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร ครั้งที่ 2/2563

สาขาวิชาการตลาด รับตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

   วันที่ 5 มิถุนายน 2563 สาขาวิชาการตลาด รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์, อาจารย์ทศพล ปรีชาศิลป์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญนภา หวังที่ชอบ เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading สาขาวิชาการตลาด รับตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

กิจกรรมแสดงความยินดีและอำลา Bye Nior สาขาวิชาการตลาด

   วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรมแสดงความยินดีและอำลา Bye Nior ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ในรายวิชาการสัมมนาทางการตลาดมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีความสมบูรณ์ทั้งการเรียนรู้ทฤษฎีและเชื่อมโยงสู่ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ >> http://www.facebook.com/fms.rru.th  

Continue Reading กิจกรรมแสดงความยินดีและอำลา Bye Nior สาขาวิชาการตลาด

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด

    วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ได้เข้ารับการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา จากคณาจารย์สาขาวิชาการตลาด รับฟังคำแนะนำในการนำความรู้ด้านการตลาดไปประกอบวิชาชีพ เป็นบัณฑิตที่มีคุณกาพเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ โดยได้รับเกียรติจาก ร.อ.หญิง พิมพ์กาญจน์ วสุวงศ์ มาบรรยายให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน >> http://www.facebook.com/fms.rru.th  

Continue Reading กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด

โครงการจัดทำฐานข้อมูลระดับหมู่บ้านเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ราชภัฎ สาขาวิชาการตลาด

   วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาการตลาด จัดโครงการจัดทำฐานข้อมูลระดับหมู่บ้านเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ราชภัฎ ณ หมู่ที่ 5 หมู่บ้านวังควาย ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของชุมชนในตำบลคลองเขื่อนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นตามบทบาทและศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ >> http://www.facebook.com/fms.rru.th  

Continue Reading โครงการจัดทำฐานข้อมูลระดับหมู่บ้านเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ราชภัฎ สาขาวิชาการตลาด

กิจกรรมการสัมมนากลางภาค สาขาวิชาการตลาด

   วันที่ 8 มกราคม 2563 สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรมการสัมมนากลางภาค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของนักศึกษา เพื่อให้อาจารย์ในสาขารับทราบปัญหาในการฝึกงานและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษา >> http://www.facebook.com/fms.rru.th  

Continue Reading กิจกรรมการสัมมนากลางภาค สาขาวิชาการตลาด

กิจกรรมเสริมความรู้นักศึกษาด้านการตลาด สาขาวิชาการตลาด

   วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรมเสริมความรู้นักศึกษาด้านการตลาด ฟังบรรยายหัวข้อ "การเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุค 4.0" ณ ห้องสเตจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ได้รับความรู้และประสบการณ์จากประสบการณ์จริงด้านวิชาชีพการขายและการตลาด โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณชัยพร โสธรนพบุตร ผู้บริหารบริษัท ผลไม้แปรรูป วรพร จำกัด มาบรรยายให้ความรู้เรื่อง การเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุค 4.0 >> http://www.facebook.com/fms.rru.th…

Continue Reading กิจกรรมเสริมความรู้นักศึกษาด้านการตลาด สาขาวิชาการตลาด

โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการตลาด

   วันที่ 13 ธันวาคม 2562 สาขาวิชาการตลาด จัดโครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการตลาด นำนักศึกษาเข้าดูงานด้านการตลาด การผลิต การคลังสินค้าและการขนส่ง ณ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดมีความรู้จากประสบการณ์ตรงนอกเหนือจากในห้องเรียน อันจะนำไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพด้านการตลาด และเรียนรู้วิถีการดำเนินชีวิตการค้าการขายของสังคมไทยสมัยก่อน ณ ตลาดน้ำอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา >> http://www.facebook.com/fms.rru.th  

Continue Reading โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการตลาด