กิจกรรมสืบสานความเป็นไทย ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2562 ร่วมสานสายใยความผูกพันและจิตอาสา

    วันที่ 9 มกราคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการจัดกิจกรรมสืบสานความเป็นไทย ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2562 ร่วมสานสายใยความผูกพัน และจิตอาสา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ได้ร่วมกันทำบุญวันขึ้นปีใหม่เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และเป็นการสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ณ ห้องสารภี และมีกิจกรรมจิตอาสาบริเวณคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

>> https://www.facebook.com/fms.rru.th

 

Close Menu