ลำดับสาขา / กลุ่มงาน / ฝ่าย เบอร์โทรภายในเบอร์โทรสายนอก
1สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ6200038 – 515829
2คณบดีคณะวิทยาการจัดการ6201
3รองคณบดีกิจการนักศึกษา6204
4รองคณบดีวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา6205
5รองคณบดีวิชาการและวิจัย6225
6หัวหน้าสำนักงานคณบดี6202
7งานวิชาการศึกษา 16206
8งานวิชาการศึกษา 26223
9งานแผนงบประมาณการเงิน6207
10งานธุรการ6208
11ห้องสมุดคณะ6209
12ห้องบริการคอมพิวเตอร์6210
13งานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา6211
14สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์6212
15สาขาวิชาการบัญชี6213
16สาขาวิชาการตลาด 16214
17สาขาวิชาการตลาด 26221
18สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ6215
19สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ6216
20สาขาวิชาการจัดการ6217
21สาขาวิชานิเทศศาสตร์6218
22สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม6219
23สาขาวิชาบริหารธุรกิจ MBA6220
24สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่6222