logo_rruสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ไทย) : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration Program in Human Resource Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration
(Human Resource Management)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Human Resource Management)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต

ปรัชญาของหลักสูตร

บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่พึงประสงค์ ต้องเป็นผู้นำที่มีสมรรถนะในการจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

สาระสำคัญของหลักสูตร

     หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่ และมุ่งเสริมสร้างให้นักศึกษาได้เรียนรู้บทบาทของสมรรถนะนักจัดการ และนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ สามารถยกระดับเพื่อเข้าสู่มาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรมนุษย์ได้

จุดเด่นของหลักสูตร

1. วิสัยทัศน์ “ พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Register : TQR) ”
2. เรียน 121 หน่วยกิต อย่างมีคุณภาพ
3. เรียนจบ มีโอกาสทำงานในฐานะผู้บริหารนิติบุคคล ตามนโยบายจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นเขตที่พักอาศัย ตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC

วัตถุประสงค์หลักสูตร

1. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล (Worldwide Perspective) มีสมรรถนะ มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ในระดับสากลกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำไปแก้ปัญหาในระดับองค์การและระดับสังคม
2. เป็นผู้เปิดใจรับ (Receptive Mind) มีความสามารถออกแบบแนวทางการปฏิบัติบนพื้นฐานความรู้ในมิติที่ซับซ้อนและบริบทที่มีความหลากหลาย
3. เป็นผู้นำอย่างยั่งยืน (Sustainable Leadership) มีความสามารถนำความรู้และทักษะระดับมืออาชีพ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรหรือสังคมด้วยการยึดหลักความถูกต้องทางวิชาชีพ
4. เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม (Ethics and Morality) มีความสามารถแสดงให้เห็นถึงการใช้ประเด็นหลักและหลักการทางจริยธรรมที่สำคัญในการดำเนินงานในวิชาชีพทรัพยากรมนุษย์
5. เป็นผู้มีความเข้าใจในมนุษย์ (Human Intelligence) มีความสามารถใช้ทักษะสังคมและการสื่อสารในการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพด้านทรัพยากรมนุษย์
6. เป็นผู้มีทักษะการคิดแบบบูรณาการ (Ability to Think Integratively) มีความสามารถบูรณาการแนวปฏิบัติ แนวความคิด และทฤษฎีต่างๆ ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การอย่างเป็นระบบ ให้สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การเพื่อสร้างประสิทธิภาพขององค์กร
7. เป็นผู้นำแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การประยุกต์ใช้ให้เป็นจริง (Enable HROD Concept) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างโอกาสในการเข้าสู่มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรมนุษย์

แนวทางประกอบอาชีพ

1. นักวิชาการด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
2. นักพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์
3. พนักงานฝ่ายบุคคล
4. พนักงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
5. พนักงานแรงงานสัมพันธ์
6. พนักงานสรรหาว่าจ้างและบริหารอัตรากำลัง
7. ผู้จัดการนิติบุคคล
8. ผู้ประกอบการ

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  (ฉบับปรับปรุง 2564)

ลำดับ
ชื่อ – สกุล
คุณวุฒิ
สถาบันการศึกษา
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์
บธ.ด. (การตลาด)
มหาวิทยาลัยสยาม
บธ.ม. (การบริหารองค์การและการจัดการ)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ศศ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) (เกียรตินิยมอันดับ 2)
สถาบันราชภัฏราชนครินทร์
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา
บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กจก.ม. (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยมหิดล
บช.บ. (การบัญชี)
วิทยาลัยภาคกลาง
3
อาจารย์ ดร.ชุติมา นุตยะสกุล
ปร.ด. (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยบูรพา
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
อาจารย์ ดร.นิชชิชญา เกิดช่วย
บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
นศ.ม. (นิเทศศาสตร์ประชาสัมพันธ์)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ศศ.บ. (นาฏศิลป์และการละคร)
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
5
อาจารย์วัฒนา พิลาจันทร์
บธ.ม. (การบริหารองค์การและการจัดการ)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บธ.บ. (การบริหาร)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

โครงสร้างหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาคุณค่าแห่งชีวิตและวิถีสังคม 6 หน่วยกิต
– วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต
– วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 6 หน่วยกิต
– วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต
– วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
– วิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
– วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
(4) กลุ่มวิชาศาสตร์แห่งการคิด 3 หน่วยกิต
– วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต
(5) กลุ่มวิชาศาสตร์ของผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต
– วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 85 หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาแกน 30 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชาเอก 48 หน่วยกิต
ก. เอกบังคับ 30 หน่วยกิต
ข. เอกเลือก 18 หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

1. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ/ หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
3. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
1) นักเรียนที่เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2) นักเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกเอง
3) การคัดเลือกโดยคณาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน และ/หรือการสัมภาษณ์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

สาขาวิชา
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
ภาคเรียนละ
งวดที่ 1
งวดที่ 2
ภาคเรียนละ
งวดที่ 1
งวดที่ 2
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
7,500
4,000
3,500
9,500
5,000
4,500
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์-2564-1
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์-2564-2
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์-2564-3
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์-2564-5