logo_rruสาขาวิชาบริหารธุรกิจ MBA 

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ไทย) : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ) : Master of Business Administration Program in Business
Administration

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Business Administration (Business Administration)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.B.A. (Business Administration)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

ปรัชญาของหลักสูตร

มีความรอบรู้ คิดวิเคราะห์เชิงการบริหารจัดการ มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์สู่สากลและยั่งยืน

สาระสำคัญของหลักสูตร

     หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏราชนครินทร์ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งเป็นแหล่งตั้งของนิคมอุตสาหกรรมที่หลากหลาย และภาครัฐได้ส่งเสริมให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ดังนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีที่จะสร้างนักวิชาการ ผู้บริหาร ผู้ประกอบการที่มีความรู้ความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ วิเคราะห์ สังเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปให้สามารถนำความรู้ประยุกต์ใช้ในการดำเนินการและประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ เพื่อสร้างสรรค์ธุรกิจให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีศักยภาพ และสมรรถนะในการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานในองค์การ ตลอดจนสามารถปรับเปลี่ยนการดำเนินงานได้ตามการเปลี่ยนแปลงของบริบทขององค์การและประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางด้านการบริหารจัดการให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานภายใต้สภาพการณ์ต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิผล กอรปกับมีความเข้าใจในการดำเนินงานของธุรกิจที่มีผลกระทบต่อสังคม โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม
จุดเด่นของหลักสูตร

วัตถุประสงค์หลักสูตร

1. เพื่อพัฒนามหาบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถด้านบริหารจัดการ สำหรับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและ/หรือสร้างอาชีพอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพมหาบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่สามารถผลักดันเศรษฐกิจชุมชนและสังคมสู่สากล

แนวทางประกอบอาชีพ

     ประกอบอาชีพทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน อาทิ รัฐวิสาหกิจ องค์การส่วนท้องถิ่น โรงงานอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ หรือในธุรกิจต่างๆ ดังนี้
1. ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ
2. ผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม หรือในธุรกิจต่างๆ
3. พนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม
หรือในธุรกิจต่างๆ
4. อาจารย์
5. นักวิจัย
6. นักวิชาการ
7. ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ด้านการบริหาร การจัดการ

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง 2564)

ลำดับ
ชื่อ – สกุล
คุณวุฒิ
สถาบันการศึกษา
1
อาจารย์ ดร.สินีนาถ เริ่มลาวรรณ
กจ.ด. (การจัดการธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2
อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา
กจ.ด. (การจัดการธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
บธ.ม. (การตลาด)
มหาวิทยาลัยสยาม
บธ.บ. (การเงินการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยเทคนิคสยาม
3
อาจารย์ ดร.ธนเดช กังสวัสดิ์
บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
วท.บ. (บริหารธุรกิจเกษตร)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โครงสร้างหลักสูตร

     หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน โดยมีรายละเอียดดังนี้

แผน ก แบบ ก 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้เท่ากับ 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้าง ดังนี้

1. หมวดวิชาแกน 18 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 6 หน่วยกิต
3. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชา โดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการศึกษาค้นคว้าอิสระ ซึ่งมีค่าเทียบได้เท่ากับ 6 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้างดังนี้

1. หมวดวิชาแกน 18 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 12 หน่วยกิต
3. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก2
แผน ข
1) หมวดวิชาแกน
18
18
2) หมวดวิชาเฉพาะ
6
12
3) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
3.1 วิทยานิพนธ์
12
3.2 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
6
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า
36
36

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

1. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1.1 คุณสมบัติทั่วไปของผู้เข้าศึกษา ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง คู่มือการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
1.2 คุณสมบัติเฉพาะสาขา

1) ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
2) มีประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ในกรณีผู้ที่ไม่มีประสบการณ์การทำงาน มาก่อน ต้องได้คะแนนสะสมเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.00 และได้รับการเห็นชอบให้เข้าศึกษาจากคณะกรรมการประจำหลักสูตร
3) สำหรับผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาด้านบริการธุรกิจ หรือเกี่ยวข้อง จะต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานตามที่หลักสูตรกำหนดโดยไม่นับจำนวนหน่วยกิตในการสำเร็จการศึกษา
4) ทั้งนี้การพิจารณาคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจำหลักสูตร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

สาขาวิชา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ภาคเรียน
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ค่าเทอมตลอดหลักสูตรฯ 120,000 บาท หรือ แบ่งจ่าย 6 เทอม เทอมละ 20,000 บาท
MBA-2564-1
MBA-2564-2
MBA-2564-3
MBA-2564-4