หัวหน้าวิชาคณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์ลีลา สินานุเคราะห์

ผศ.ลีลา สินานุเคราะห์

พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535


ทำเนียบผู้บริหาร คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์ลีลา สินานุเคราะห์

ผศ.ลีลา สินานุเคราะห์

ตุลาคม พ.ศ. 2535 – กันยายน พ.ศ. 2539

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล เชนะโยธิน

ผศ.นภดล เชนะโยธิน

ตุลาคม พ.ศ. 2539 – กันยายน พ.ศ. 2543

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล เชนะโยธิน

ผศ.นภดล เชนะโยธิน

ตุลาคม พ.ศ. 2543 – กันยายน พ.ศ. 2547

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมลวรรณ ยิ้มงาม

ผศ.สุมลวรรณ ยิ้มงาม

13 กันยายน พ.ศ. 2547 – 7 มีนาคม พ.ศ. 2552

อาจารย์ช่อมณี สุคันธิน

อาจารย์ช่อมณี สุคันธิน

8 มีนาคม พ.ศ. 2552 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

อาจารย์พิมพ์จันทร์ อารยเมธาเลิศ

1 สิงหาคม พ.ศ. 2553 – 30 กันยายน พ.ศ. 2553

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพิมล วิริยะกุล

ผศ.ดร.พรพิมล วิริยะกุล

1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 30 กันยายน พ.ศ. 2557

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำนวย ปาอ้าย

ผศ.ดร.อำนวย ปาอ้าย

1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 – 30 กันยายน 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์

ผศ.ครรชิต มาระโภชน์

1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565

รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 – 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์

ผศ.ครรชิต มาระโภชน์

12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน