บุคลากร สายวิชาการ ระดับปริญญาตรี

บุคลากร สายวิชาการ ระดับปริญญาโท

logo_fms_smallแนะนำอาจารย์ใหม่ คณะวิทยาการจัดการ 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

อาจารย์กุลรัตน์ มิตรอุปถัมภ์

อาจารย์กุลรัตน์ มิตรอุปถัมภ์

การศึกษา

ศศ.บ. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
นศ.ม. สาขาวิชาสื่อสารการตลาด

E-mail : -@rru.ac.th

สาขาวิชาการตลาด

อาจารย์กิจติวัฒน์ รัตนมณี

อาจารย์กิจติวัฒน์ รัตนมณี

การศึกษา

บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด
บธ.ม. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

E-mail : kittiwat.rat@rru.ac.th

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

อาจารย์ณัฐพงษ์ วัจนะภูมิ

อาจารย์ณัฐพงษ์ วัจนะภูมิ

การศึกษา
ศป.บ. สาขาวิชานิเทศศิลป์ (ถ่ายภาพ)
ศป.ม. สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ถ่ายภาพ)

E-mail : nattapong.vad@rru.ac.th

สาขาวิชาการจัดการ

ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา

การศึกษา
บธ.บ. สาขาการเงินการธนาคาร
บธ.ม. สาขาการตลาด
กจ.ด. สาขาการจัดการธุรกิจ

E-mail : piyapong.pha@rru.ac.th

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์

อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์

การศึกษา
บธ.บ. สาขาวิชาการบริหารการตลาด
บธ.ม. สาขาวิชาการตลาด

E-mail : norrapat.sat@rru.ac.th

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

อาจารย์จรรยา วังนิยม

การศึกษา
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด
บธ.ม. สาขาวิชาการตลาด

E-mail : janya.wan@rru.ac.th

สาขาวิชาการจัดการ

อ.ศิริรักษ์ บุญพร้อมรักษา

อ.ศิริรักษ์ บุญพร้อมรักษา

การศึกษา
บธ.บ สาขาวิขาการจัดการ
บธ.ม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

E-mail : sirirak.boo@rru.ac.th