บุคลากร สายวิชาการ ระดับปริญญาตรี

อาจารย์วนิดา รุ่งแสง

ประธานสาขาวิชาการจัดการ

การศึกษา

ศศ.บ. สาขาการจัดการทั่วไป
บธ.ม. สาขาบริหารธุรกิจ

E-mail : wanida.run@rru.ac.th

ดร.วิชุดา จันทร์เวโรจน์

การศึกษา

บธ.บ. สาขาการตลาด
บธ.ม. สาขาการจัดการทั่วไป
บธ.ด. สาขาบริหารธุรกิจ

E-mail : vichuda.jun@rru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันต์ ธีระพืช

การศึกษา

บธ.บ. สาขาการจัดการ
บธ.ม. สาขาการจัดการ

E-mail : kumsun.the@rru.ac.th

ผศ.ดร.สุพรรัตน์ วงศ์ดุสิตบุรี

การศึกษา

บธ.บ สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด
บธ.ม สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ
ปร.ด. สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

E-mail : supornrat.von@rru.ac.th

ผศ.ดร.ประสาน นันทะเสน

การศึกษา

วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์
ค.อ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะ และเทคนิคศึกษา
ศ.ม. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
บธ.ด. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

E-mail : prasarn.nun@rru.ac.th

ดร.สินีนาถ เริ่มลาวรรณ

การศึกษา

บธ.บ. สาขาการเงินและการธนาคาร
บธ.ม. สาขาการเงินและการธนาคาร
กจ.ด. สาขาการจัดการธุรกิจ

E-mail : sineenat.rer@rru.ac.th

ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา

การศึกษา

บธ.บ. สาขาการเงินการธนาคาร
บธ.ม. สาขาการตลาด
กจ.ด. สาขาการจัดการธุรกิจ

E-mail : piyapong.pha@rru.ac.th

อ.ศิริรักษ์ บุญพร้อมรักษา

อ.ศิริรักษ์ บุญพร้อมรักษา

การศึกษา

บธ.บ สาขาวิขาการจัดการ
บธ.ม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

E-mail : sirirak.boo@rru.ac.th

อาจารย์อรนุช กฤตยขจรสกุล

ประธานสาขาวิชาการตลาด

การศึกษา

บธ.บ. สาขาการตลาด
บธ.ม. สาขาการตลาด

E-mail : oranuch.kit@rru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำนวย ปาอ้าย

ผศ.ดร.อำนวย ปาอ้าย

การศึกษา

น.บ. สาขานิติศาสตร์
ศษ.บ. สาขาบริหารธุรกิจ
กศ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา
ค.ด. สาขาพัฒนศึกษา

E-mail : amnuay.pae@rru.ac.th

ผศ.ดร.ปรัชญาเมธี เทียนทอง

การศึกษา

บธ.บ. สาขาการตลาด
บธ.ม. สาขาการตลาด
บธ.ด. กลุ่มวิชาการตลาด

E-mail : prachayamethee.thi@rru.ac.th

ดร.ภาวิณีย์ มาตแม้น

ดร.ภาวิณีย์ มาตแม้น

การศึกษา

บช.บ. สาขาการบัญชี
บธ.ม. สาขาการตลาด
บธ.ด. สาขาการตลาด

E-mail : phawinee.mat@rru.ac.th

อาจารย์กิจติวัฒน์ รัตนมณี

อาจารย์กิจติวัฒน์ รัตนมณี

การศึกษา

บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด
บธ.ม. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

E-mail : kittiwat.rat@rru.ac.th

ดร.สุขณทัยญ์ ใจรักสัตย์ฐา

ดร.สุขณทัยญ์ ใจรักสัตย์ฐา

การศึกษา

บธ.บ สาขาวิชาตลาด
บธ.ม สาขาวิชาตลาด
บธ.ด สาขาวิชาการตลาด

E-mail : sooknathai.jai@rru.ac.th

อาจารย์วัชราภรณ์ สิงห์สำราญ

ประธานสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

การศึกษา

บธ.บ. สาขาการบริหารงานบุคคล
บธ.ม. สาขาการจัดการทั่วไป

E-mail : watcharaporn.sin@rru.ac.th

อาจารย์วัฒนา พิลาจันทร์

การศึกษา

บธ.บ. สาขาการบริหาร
บธ.ม. สาขาการบริหารองค์การและการจัดการ

E-mail : wattana.pil@rru.ac.th

ผศ.ดร.ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์

ผศ.ดร.ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์

การศึกษา

ศศ.บ. สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
บธ.ม. สาขาการบริหารองค์การและการจัดการ
บธ.ด. สาขาการการตลาด

E-mail : preedaporn.aru@rru.ac.th

ดร.ชุติมา นุตยะสกุล

การศึกษา

บธ.บ. สาขาการจัดการทั่วไป
บธ.ม. สาขา MBA บริหารธุรกิจ
ปร.ด. สาขาวิชาการจัดการ

E-mail : chutima.noo@rru.ac.th

ดร.นิชชิชญา เกิดช่วย

การศึกษา

ศศ.บ. สาขานาฏศิลป์และการละคร
นศ.ม. สาขานิเทศศาสตร์ประชาสัมพันธ์
บธ.ด. สาขาบริหารธุรกิจ

E-mail : nitchichaya.ker@rru.ac.th

ดร.ณัฐพล บัวเปลี่ยนสี

การศึกษา

ศศ.บ. สาขานิเทศศาสตร์
บธ.ม. สาขาการจัดการ
บธ.ด. สาขาบริหารธุรกิจ

E-mail : nuttapol.bua@rru.ac.th

ผศ.ดร.พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา

ผศ.ดร.พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา

การศึกษา

บธ.บ. สาขาการบัญชี
กจก.ม. สาขาการจัดการ
บธ.ด. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

E-mail : pipat.pic@rru.ac.th

อาจารย์ ดร.ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์

ดร.ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์

ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การศึกษา

ศศ.บ. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วท.ม. สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
ปร.ด. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

E-mail : prarichart.rue@rru.ac.th

อาจารย์จัดการ หาญบาง

อาจารย์จัดการ หาญบาง

การศึกษา

วท.บ. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.ม. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

E-mail : chadkarn.han@rru.ac.th

อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์

การศึกษา

บธ.บ. สาขาการจัดการทั่วไป
วท.ม. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

E-mail : sittisak.asa@rru.ac.th

ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา

การศึกษา

วท.บ. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.ม. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

E-mail : thammarat.sim@rru.ac.th

อาจารย์กรรณิการ์ มาระโภชน์

การศึกษา

วท.บ. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.ม. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

E-mail : kannika.mar@rru.ac.th

อาจารย์สุชานุช สุขเสวี

ประธานสาขาวิชาการบัญชี

การศึกษา

บช.บ. สาขาวิชาการบัญชี
บช.ม. สาขาวิชาการบัญชี

E-mail : kritchai.suk@rru.ac.th

อาจารย์สิริวรรณ ชวลิตเมธา

การศึกษา

บช.บ. สาขาการบัญชี
บธ.ม. สาขาบัญชีการเงิน

E-mail : siriwan.cha@rru.ac.th

อาจารย์อัจนา ปราชญากุล 

การศึกษา

บธ.บ. สาขาการบัญชี
บธ.ม. สาขาบัญชีการเงิน

E-mail : aujjana.pra@rru.ac.th

อาจารย์ดวงฤดี จำรัสธนสาร

การศึกษา

บธ.บ. สาขาการบัญชี
บธ.ม. สาขาบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม

E-mail : duangrudee.jum@rru.ac.th

อาจารย์พิมพ์จันทร์ อารยเมธาเลิศ

การศึกษา

บธ.บ. สาขาการบัญชี
บช.ม. สาขาบัญชีการเงิน

E-mail : pimchan.ara@rru.ac.th

อาจารย์ณฐ สบายสุข

ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์

การศึกษา

ศศ.บ. สาขาสื่อสารมวลชน
ศศ.ม. สาขาสื่อสารมวลชน

E-mail : natha.sab@rru.ac.th

อาจารย์สุขิฏฐา วิริยะไกรกุล

การศึกษา

ค.บ. สาขาภาษาไทย
นศ.ม. สาขานิเทศศาสตร์ธุรกิจ

E-mail : sukittha.wir@rru.ac.th

อาจารย์ธนัช ถิ่นวัฒนากูล

การศึกษา

ศศ.บ. สาขาการประชาสัมพันธ์
นศ.ม. สาขาวาทวิทยา

E-mail : thanat.thi@rru.ac.th

อาจารย์ณัฐพงษ์ วัจนะภูมิ

อาจารย์ณัฐพงษ์ วัจนะภูมิ

การศึกษา

ศป.บ. สาขาวิชานิเทศศิลป์ (ถ่ายภาพ)
ศป.ม. สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ถ่ายภาพ)

E-mail : nattapong.vad@rru.ac.th

อาจารย์กุลรัตน์ มิตรอุปถัมภ์

อาจารย์กุลรัตน์ มิตรอุปถัมภ์

การศึกษา

ศศ.บ. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
นศ.ม. สาขาวิชาสื่อสารการตลาด

E-mail : -@rru.ac.th

อาจารย์ภานุวัฒน์ ธัมมิกนันท์

ประธานสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

การศึกษา

ศศ.บ. สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
MB.A. Specialist in hospitality and Tourism Postgraduate Certificate in Interdisciplinary Studies

E-mail : bhanuwat.dha@rru.ac.th

อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล

การศึกษา

ศศ.บ. สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ศศ.ม. สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

E-mail : ratchadaporn.mas@rru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์

ผศ.ครรชิต มาระโภชน์

การศึกษา

ศศ.บ. สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ศศ.ม. สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ

E-mail : khanchit.mar@rru.ac.th

อาจารย์ไตรภพ โคตรวงษา

การศึกษา

ศศ.บ. สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ศศ.ม. สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

E-mail : traiphop.khr@rru.ac.th

อาจารย์ทักษินาฏ สมบูรณ์

การศึกษา

ศศ.บ. สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ศศ.ม. สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

E-mail : thaksinat.som@rru.ac.th

อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์

อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์

ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

การศึกษา

บธ.บ. สาขาวิชาการบริหารการตลาด
บธ.ม. สาขาวิชาการตลาด

E-mail : norrapat.sat@rru.ac.th

อาจารย์จรรยา วังนิยม

การศึกษา

วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด
บธ.ม. สาขาวิชาการตลาด

E-mail : janya.wan@rru.ac.th

ดร.ธนเดช กังสวัสดิ์

การศึกษา

วท.บ สาขาบริหารธุรกิจเกษตร
บธ.ม สาขาบริหารธุรกิจ
บธ.ด. สาขาบริหารธุรกิจ

E-mail : thanadech.kan@rru.ac.th

อาจารย์สมนึก จันทรังษี

อาจารย์สมนึก จันทรังษี

การศึกษา

บธ.บ. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโสประเมินความเป็นเลิศองค์กร
ศูนย์ส่งเสริมองค์กรคุณภาพ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

อาจารย์บัญชา นัยนิตย์

อาจารย์บัญชา นัยนิตย์

การศึกษา

นศ.บ. สาขาวิชาวารสารศาสตร์
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญฝ่ายพัฒนาโครงการพิเศษ และเครือข่ายผู้ประกอบการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

บุคลากร สายวิชาการ ระดับปริญญาโท

ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การศึกษา

บธ.บ. สาขาการเงินการธนาคาร
บธ.ม. สาขาการตลาด
กจ.ด. สาขาการจัดการธุรกิจ

E-mail : piyapong.pha@rru.ac.th

ดร.สินีนาถ เริ่มลาวรรณ

กรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การศึกษา

บธ.บ. สาขาการเงินและการธนาคาร
บธ.ม. สาขาการเงินและการธนาคาร
กจ.ด. สาขาการจัดการธุรกิจ

E-mail : sineenat.rer@rru.ac.th

ผศ.ดร.ประสาน นันทะเสน

การศึกษา

วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์
ค.อ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะ และเทคนิคศึกษา
ศ.ม. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
บธ.ด. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

E-mail : prasarn.nun@rru.ac.th

ดร.ธนเดช กังสวัสดิ์

กรรมการและเลขานุการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การศึกษา

วท.บ สาขาบริหารธุรกิจเกษตร
บธ.ม สาขาบริหารธุรกิจ
บธ.ด. สาขาบริหารธุรกิจ

E-mail : thanadech.kan@rru.ac.th

logo_fms_smallแนะนำอาจารย์ใหม่ คณะวิทยาการจัดการ 

สาขาวิชาการตลาด

ดร.สุขณทัยญ์ ใจรักสัตย์ฐา

อาจารย์ ดร.สุขณทัยญ์ ใจรักสัตย์ฐา

การศึกษา
บธ.บ สาขาวิชาตลาด
บธ.ม สาขาวิชาตลาด
บธ.ด สาขาวิชาการตลาด

E-mail : sooknathai.jai@rru.ac.th

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

อาจารย์กุลรัตน์ มิตรอุปถัมภ์

อาจารย์กุลรัตน์ มิตรอุปถัมภ์

การศึกษา

ศศ.บ. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
นศ.ม. สาขาวิชาสื่อสารการตลาด

E-mail : -@rru.ac.th

สาขาวิชาการตลาด

อาจารย์กิจติวัฒน์ รัตนมณี

อาจารย์กิจติวัฒน์ รัตนมณี

การศึกษา

บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด
บธ.ม. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

E-mail : kittiwat.rat@rru.ac.th

สาขาวิชาการจัดการ

ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา

การศึกษา
บธ.บ. สาขาการเงินการธนาคาร
บธ.ม. สาขาการตลาด
กจ.ด. สาขาการจัดการธุรกิจ

E-mail : piyapong.pha@rru.ac.th

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์

อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์

การศึกษา
บธ.บ. สาขาวิชาการบริหารการตลาด
บธ.ม. สาขาวิชาการตลาด

E-mail : norrapat.sat@rru.ac.th

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

อาจารย์จรรยา วังนิยม

การศึกษา
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด
บธ.ม. สาขาวิชาการตลาด

E-mail : janya.wan@rru.ac.th

สาขาวิชาการจัดการ

อ.ศิริรักษ์ บุญพร้อมรักษา

อ.ศิริรักษ์ บุญพร้อมรักษา

การศึกษา
บธ.บ สาขาวิขาการจัดการ
บธ.ม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

E-mail : sirirak.boo@rru.ac.th