logo_rruสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ไทย) : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration Program in Business Computer

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Business Computer)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Business Computer)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

ปรัชญาของหลักสูตร

บัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความรอบรู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี

สาระสำคัญของหลักสูตร

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพื่อการสร้างสรรค์ธุรกิจให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่น
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ และทักษะพื้นฐานตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

วัตถุประสงค์หลักสูตร

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ตลอดจนทักษะและประสบการณ์ในด้านประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการจัดระบบความคิด คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ และ/หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร สำนึกในจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม

แนวทางประกอบอาชีพ

1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
3. นักวิเคราะห์ธุรกิจ
4. ผู้จัดการโครงการคอมพิวเตอร์
5. นักพัฒนาเว็บไซต์
6. ผู้จัดการฐานข้อมูล
7. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
8. เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
9. ผู้ประสานงานโครงการ
10. เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานไอที
11. ผู้ประกอบการ

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (ฉบับปรับปรุง 2564) 

ลำดับ
ชื่อ – สกุล
คุณวุฒิ
สถาบันการศึกษา
1
อาจารย์กรรณิการ์ มาระโภชน์
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยรังสิต
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
สถาบันราชภัฏราชนครินทร์
2
อาจารย์จัดการ หาญบาง
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ))
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
สถาบันราชภัฏราชนครินทร์
3
อาจารย์ ดร.ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์
ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์(คอมพิวเตอร์))
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ))
สถาบันราชภัฏพระนคร
4
อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา
ปร.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี

โครงสร้างหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาคุณค่าแห่งชีวิตและวิถีสังคม 6 หน่วยกิต
– วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต
– วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 6 หน่วยกิต
– วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต
– วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
– วิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
– วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
(4) กลุ่มวิชาศาสตร์แห่งการคิด 3 หน่วยกิต
– วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาศาสตร์ของผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต
– วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 97 หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาแกนบังคับ 30 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ 45 หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต
(4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. 2558

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

สาขาวิชา
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
ภาคเรียนละ
งวดที่ 1
งวดที่ 2
ภาคเรียนละ
งวดที่ 1
งวดที่ 2
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8,500
4,500
4,000
9,500
5,000
4,500
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ-2564-1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ-2564-2
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ-2564-3
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ-2564-5