301-team-2

คณะผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์

ผศ.ครรชิต มาระโภชน์

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์ดวงฤดี จำรัสธนสาร

รองคณบดีวิชาการและวิจัย

อาจารย์ณฐ สบายสุข

รองคณบดีกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร

อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล

รองคณบดีวางแผนและ
ประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาววาริน ภารสุคนธ์

นักวิชาการศึกษา

ผู้ช่วยเลขานุการ