logo_commartสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ไทย) : หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ) : Bachelor of Communication Arts Program in Digital Communication Arts

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์ดิจิทัล)
ชื่อย่อ (ไทย) : นศ.บ. (นิเทศศาสตร์ดิจิทัล)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Communication Arts
(Digital Communication Arts)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Com.Arts (Digital Communication Arts)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

ปรัชญาของหลักสูตร

     บัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัลต้องมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านนิเทศศาสตร์และการสื่อสารในยุคดิจิทัลได้อย่างมืออาชีพ โดยตระหนักถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ

สาระสำคัญของหลักสูตร

1. พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้เชิงปฏิบัติการด้านการสื่อสารหลากหลายรูปแบบและสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปฏิบัติงานด้านนิเทศศาสตร์ได้อย่างมืออาชีพ
2. พัฒนานักศึกษาให้สามารถนำความรู้เชิงปฏิบัติการมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ การพัฒนาองค์กร ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสังคมไทยและสังคมโลก
3. ส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน

วัตถุประสงค์หลักสูตร

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้เชิงปฏิบัติการด้านการสื่อสารหลากหลายรูปแบบและสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปฏิบัติงานด้านนิเทศศาสตร์ได้อย่างมืออาชีพ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถนำความรู้เชิงปฏิบัติการมาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารองค์กรได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้ตระหนักถึงจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน

แนวทางประกอบอาชีพ

1. นักสื่อสารมวลชนทุกแขนง
2. นักโฆษณานักประชาสัมพันธ์
3. กองบรรณาธิการ ผู้สื่อข่าวและช่างภาพ
4. ผู้ควบคุมการผลิตรายการและผู้กำกับรายการและการแสดง
5. นักแสดง ผู้ประกาศและผู้ดำเนินรายการ
6. ผู้ออกแบบสื่อและผู้ผลิตเนื้อหาบนสื่อออนไลน์
7. ยูทูปเบอร์
8. ผู้ประกอบการธุรกิจสื่อ / ผู้ผลิตสื่ออิสระ
9. นักสื่อสารการตลาดและนักจัดกิจกรรมพิเศษ
10. นักวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทางด้านนิเทศศาสตร์

อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  (ฉบับปรับปรุง 2564)

ลำดับ
ชื่อ – สกุล
คุณวุฒิ
สถาบันการศึกษา
1
อาจารย์ธนัช ถิ่นวัฒนากูล
นศ.ม. (วาทวิทยา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์))
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2
อาจารย์ณฐ สบายสุข
ศศ.ม (สื่อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศศ.บ (สื่อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
อาจารย์สุขิฏฐา วิริยะไกรกุล
นศ.ม. (นิเทศศาสตร์ธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ค.บ. (ภาษาไทย)
สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา
4
อาจารย์ณัฐพงษ์ วัจนะภูมิ
ศป.ม. (การถ่ายภาพ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ศป.บ. (การถ่ายภาพ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
5
อาจารย์วิระสิทธิ์ สุขสมชิต
ศศ.ม. (การบริหารศิลปะและวัฒนธรรม)
มหาวิทยาลัยบูรพา
ค.บ. (นาฏศิลป์)
สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

โครงสร้างหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาคุณค่าแห่งชีวิตและวิถีสังคม 6 หน่วยกิต
– วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต
– วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 6 หน่วยกิต
– วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต
– วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
– วิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
– วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
(4) กลุ่มวิชาศาสตร์แห่งการคิด 3 หน่วยกิต
– วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต
(5) กลุ่มวิชาศาสตร์ของผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต
– วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 97 หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ 54 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชาเอกเลือก 36 หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

1. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ/ หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

สาขาวิชา
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
ภาคเรียนละ
งวดที่ 1
งวดที่ 2
ภาคเรียนละ
งวดที่ 1
งวดที่ 2
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
7,500
4,000
3,500
9,500
5,000
4,500
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล-2564-1
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล-2564-2
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล-2564-3
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล-2564-5