301-office-block

ตราสัญลักษณ์และดอกไม้ประจำคณะวิทยาการจัดการ

ความหมายของดอกพวงแสด

    ดอกพวงแสดพันธ์ไม้เถาเลื้อยขนาดใหญ่ แสดงให้เห็นความเจริญเติบโตของคณะวิทยาการจัดการอย่างไม่หยุดยั้ง โดยมีคุณลักษณะพิเศษ คือ มีใบประกอบ 3 ใบย่อย สอดคล้องกับสัญลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการ ประกอบด้วยการประสานความร่วมมือของ 3 ศาสตร์ที่รวมกันเป็น คณะวิทยาการจัดการ คือ
1. ศาสตร์ด้านการบริหารธุรกิจ
2. ศาสตร์ด้านนิเทศศาสตร์
3. ศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม

301-contract-1

    คณะวิทยาการจัดการตั้งอยู่ที่อาคาร 1 และอาคาร 3 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการบริหารงานวิชาการในลักษณะของสาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเปิดสอนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ภาคปกติเปิดสอน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการและสาขาวิชาการบัญชี ภาคพิเศษเปิดสอน 6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการสาขาวิชานิเทศศาสตร์  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการจัดการการคลัง

พ.ศ. 2527  จัดตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช  2527 สำนักงานคณะวิทยาการจัดการอยู่ที่ชั้น 2 อาคาร 3  มีภาควิชาทั้งหมด 6 ภาควิชา  คือ ภาควิชาสหกรณ์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาการเงินและการบัญชี ภาควิชาการตลาด ภาควิชาบริหารธุรกิจและรัฐกิจ ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์

พ.ศ. 2528  เปิดสอนวิชาบังคับของทุกวิชาเอก (ยกเว้น สายครุศาสตร์) ได้แก่ วิชาการจัดการ วิชา การตลาด  การบัญชีและธุรกิจ

พ.ศ. 2529  เปิดสอนนักศึกษาวิชาเอกการบริหารธุรกิจและวิชาเอกการจัดการทั่วไป

พ.ศ. 2535  วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ ซึ่งมีการกำหนดส่วนราชการ และตำแหน่งทางการบริหารใหม่ คณะวิชาวิทยาการจัดการ จึงเปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิทยาการจัดการ และตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชาเปลี่ยนโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีลา สินานุเคราะห์ คณบดีท่านแรก แบ่งส่วนงานเป็นสำนักงานคณะ และภาควิชาอีก 5 ภาควิชาได้แก่ ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาการตลาด ภาควิชาการเงินและบัญชี ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ หลังคณบดีเกษียณอายุราชการแล้วผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล เชนะโยธิน ดำรงตำแหน่งคณบดีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา

พ.ศ. 2541 สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ประทานนาม “ราชนครินทร์” สถาบัน จึงเปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ คณะวิทยาการจัดการยังคงปฏิบัติภารกิจด้านการเรียนการสอนตามปกติโดยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล เชนะโยธิน ถึงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2547

พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ทำให้สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 15  มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา มีผลทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้บริหาร คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะจึงเปลี่ยนเป็นสำนักงานคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมลวรรณ ยิ้มงาม ดำรงตำแหน่งเป็นคณบดี ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2547 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2552 อาจารย์ช่อมณี สุคันธิน ดำรงตำแหน่งคณบดีตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 อาจารย์พิมพ์จันทร์ อารยเมธาเลิศ รักษาการคณบดี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553 และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล  วิริยะกุล ดำรงตำแหน่งคณบดีในวันที่ 1 ตุลาคม 2553 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557

พ.ศ. 2551 เปิดสอนหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคลัง และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

พ.ศ. 2552 เปิดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

พ.ศ. 2556 เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนวย ปาอ้าย ดำรงตำแหน่งคณบดี

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ ดำรงตำแหน่งคณบดี จนถึงปัจจุบัน