สถานที่ฝึกงานนักศึกษา 

ปีการศึกษา 2561

สถานที่ฝึกงานนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด 2/2561

สถานที่ฝึกงานนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี 2/2561

สถานที่ฝึกงานนักศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2/2561

สถานที่ฝึกงานนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2/2561

สถานที่ฝึกงานนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ 2/2561

สถานที่ฝึกงานนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2/2561

สถานที่ฝึกงานนักศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 2/2561

ปีการศึกษา 2562

สถานที่ฝึกงานนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด 2/2562

สถานที่ฝึกงานนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี 2/2562

สถานที่ฝึกงานนักศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2/2562

สถานที่ฝึกงานนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2/2562

สถานที่ฝึกงานนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ 2/2562

สถานที่ฝึกงานนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2/2562

สถานที่ฝึกงานนักศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 2/2562