สายตรงคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์

ผศ.ครรชิต มาระโภชน์

คณบดี คณะวิทยาการจัดการ

สายตรงคณบดี โทร. 038-500-000 ต่อ 6201