คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์

ผศ.ครรชิต มาระโภชน์

คณบดีคณะวิทยาการจัดาการ

ประธานกรรมการ

อาจารย์ดวงฤดี จำรัสธนสาร

ผู้แทนรองคณบดี

รองประธานกรรมการ

รศ.ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

ผศ.วิฆเนศวร ทะกอง

ผศ.วิฆเนศวร ทะกอง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์

รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

ดร.ปริญญา สิริอัตตะกุล

ดร.ปริญญา สิริอัตตะกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นายสัมพันธ์ แป้นพัฒน์

นายสัมพันธ์ แป้นพัฒน์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

อาจารย์ณฐ สบายสุข

ผู้แทนรองคณบดี

กรรมการ

อาจารย์อรนุช กฤตยขจรสกุล

ผู้แทนประธานสาขาวิชา

กรรมการ

อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์

อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์

ผู้แทนประธานสาขาวิชา

กรรมการ

อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล

ผู้แทนประธานสาขาวิชา

กรรมการ

ดร.สินีนาถ เริ่มลาวรรณ

ผู้แทนคณาจารย์

กรรมการ

ผศ.ดร.ประสาน นันทะเสน

ผู้แทนคณาจารย์

กรรมการ

อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์

ผู้แทนคณาจารย์

กรรมการ

นางสาวกรจิรา เขาเหม้น รุ่งศรีวรวัฒน์

นางสาวกรจิรา เขาเหม้น รุ่งศรีวรวัฒน์

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

เลขานุการ

นางสาววาริน ภารสุคนธ์

นักวิชาการศึกษา

ผู้ช่วยเลขานุการ