แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 จัดทำขึ้นบนพื้นฐานกระบวนการ PDCA และหลักความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) โดยมีเนื้อหาสำคัญประกอบด้วย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์การ อัตลักษณ์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปรัชญา (Philosophy)

การบริหารจัดการเป็นพื้นฐานของความสำเร็จ

วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะวิทยาการจัดการมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการ ใส่ใจธรรมาภิบาล วิจัย และบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

พันธกิจ (Mission)

พันธกิจ (Mission)

ปรัชญา (Philosophy)

การบริหารจัดการเป็นพื้นฐานของความสำเร็จ

วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะวิทยาการจัดการมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการ ใส่ใจธรรมาภิบาล วิจัย และบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางวิชาการ มีทักษะอาชีพ บุคลิกภาพดี มีคุณธรรมจริยธรรม
2. สร้างงานวิจัยบนฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์
3. บริการวิชาการบนพื้นฐานความรู้สู่สังคมที่สนองต่อความต้องการของท้องถิ่น
4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ค่านิยมองค์การ (Core Values)

“ SMART ”

Social responsibility  คณะมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
Motivation              คณะที่มีแรงจูงใจในการทำงาน
Attention               คณะที่มีความตั้งใจในการทำงาน
Reform                  คณะที่มีการคิดใหม่ ทำใหม่
Teamwork               คณะที่มีการทำงานเป็นทีม

อัตลักษณ์ (Identity)

“ใฝ่รู้ สู้งาน จิตสาธารณะ”