การจัดการความรู้

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Knowledge Management

ปีการศึกษา 2565

ปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2561