logo_rruสาขาวิชาการบัญชี 

หลักสูตรที่เปิดสอน

(ภาษาไทย)       หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  
(ภาษาอังกฤษ)   Bachelor  of  Accountancy  Program  in  Accounting

สาระสำคัญของหลักสูตร

          หลักสูตรบัญชีบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพในระดับอุดมศึกษา มุ่งสร้างนักบัญชีที่มีความรู้ด้านบัญชี มีทักษะในวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ สามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบวิชาชีพบัญชี และยังสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายอาชีพทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนนอกจากนี้ยังเป็นวิชาที่จะเปิดเสรีประชาคมอาเซียนจึงทำให้ได้รับความสนใจและสนับสนุนจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ส่งผลให้บัณฑิตได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการต่าง ๆ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
          1) ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ
          2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่น จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)ให้ใบรับรอง
          3) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นผู้กำหนด

โครงสร้างของหลักสูตร หลักสูตร 4 ปี ไม่น้อยกว่า 139หน่วยกิต
จุดเด่นของหลักสูตร
          1) เป็นหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพให้การรับรอง
          2) เป็นหลักสูตรที่สามารถรองรับกับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน
          3) เป็นหลักสูตรที่มีความทันสมัย และการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายทำให้ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ
          4) มีอาชีพรองรับเมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
          1) เพื่อผลิตบัณฑิตด้านบัญชีที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในระดับวิชาชีพและนำไปสู่การประกอบอาชีพได้
          2) เพี่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณและทักษะเพียงพอที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาตนเองให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม
          3) เพื่อสร้างบัณฑิตที่สนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
          4) เพื่อให้บัณฑิตสามารถเรียนรู้และมีประสบการณ์ไปเป็นแนวทางในการศึกษาในระดับสูงต่อไป

แนวทางประกอบอาชีพ

          ผู้สำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพได้ตามพระราชบัญญัติบัญชี พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2547 และวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในลักษณะการประกอบวิชาชีพอิสระและการเข้าทำงานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนดังต่อไปนี้

1) การทำบัญชี
2) การสอบบัญชี
3) บัญชีบริหาร
4) การภาษีอากร
5) การวางระบบบัญชี
6) การศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี
7) การตรวจสอบภายใน
8) การให้คำปรึกษาทางการเงินและการบัญชี
9) ด้านการประกอบวิชาชีพอิสระ
10) ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ลำดับที่ชื่อ-สกุล
1อาจารย์ดวงฤดี    จำรัสธนสาร
2อาจารย์พิมพ์จันทร์   อารยเมธาเลิศ
3อาจารย์สิริวรรณ    ชวลิตเมธา
4อาจารย์อัจนา   ปราชญากุล
5นายกฤชชัย    สุขเสวี

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

สาขาวิชา
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
ภาคเรียนละ
งวดที่ 1
งวดที่ 2
ภาคเรียนละ
งวดที่ 1
งวดที่ 2
สาขาวิชาการบัญชี
8,500
4,500
4,000
9,500
5,000
4,500
ACC-2564-1
ACC-2564-2
ACC-2564-3
ACC-2564-4
ACC-2564-5