นางสาววาริน ภารสุคนธ์

การศึกษา  :  ศษ.บ. สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
ตำแหน่ง  :  นักวิชาการศึกษา
ภาระงาน  :  งานวิชาการ ประชาสัมพันธ์และแนะแนว และงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพการศึกษา

นางสาวสมพร ศิริวรา

การศึกษา  :  บธ.บ. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่ง  :  นักวิชาการศึกษา
ภาระงาน  :  งานวิชาการ และงานหลักสูตร

นางสาวกาญจนา พึ่งผล

การศึกษา  :  บธ.บ. สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
               บธ.ม. สาขาการจัดการ
ตำแหน่ง  :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาระงาน  :  งานแผน งบประมาณ และการเงิน

นางสาวทัศนวรรณ ทัศนะพงษ์

การศึกษา  :  บธ.บ. สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
ตำแหน่ง  :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาระงาน  :  งานธุรการภายใน และงานบุคคล

นางสาวศิริพร อัศวจารุวรรณ

การศึกษา  :  บธ.บ. สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
ตำแหน่ง  :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาระงาน  :  งานแผน งบประมาณ และการเงิน

นางสาวสิริญพิชญา วงศ์เพชรอักษร

การศึกษา  :  คศ.บ. สาขาอาหารและโภชนาการและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ตำแหน่ง  :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาระงาน  :  งานธุรการภายนอก ประชาสัมพันธ์และแนะแนว และงานกิจการนักศึกษา

นางอโนชา กรันย์ชาคร

การศึกษา  :  ศศ.บ. สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ตำแหน่ง  :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาระงาน  :  งานประกันคุณภาพการศึกษา งานวิจัย ประชาสัมพันธ์และแนะแนว
และการจัดการความรู้(Knowledge Management)

นางสาวนพรัต นนท์ธนรัต

การศึกษา  :  ศศ.บ. สาขารัฐศาสตร์
ตำแหน่ง  :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาระงาน  :  งานบรรณารักษ์ และงานพัสดุ

นายฉัตรชัย อิ่มอารมณ์

การศึกษา  :  วท.บ. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ตำแหน่ง  :  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ภาระงาน  :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ประชาสัมพันธ์และแนะแนว งานครุภัณฑ์

นางสาววรรณา วงษ์ศรี

ตำแหน่ง  :  นักการ
ภาระงาน  :   

นางสาวประภัสสรณ์ สินทวีเสถียร

นางสาวประภัสสรณ์ สินทวีเสถียร

ตำแหน่ง  :  นักการ
ภาระงาน  :