บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Memorandum of Understanding

ลำดับที่
หน่วยงานที่ร่วมมือ
วันที่ลงนาม
ระยะเวลา
ช่วงเวลา
กิจกรรม
หมายเหตุ
1
กรมสรรพากร (โครงการ RD go campus)
23 กุมภาพันธ์ 2554
ไม่มีกำหนดระยะเวลา
อบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปี 54 – 57
จัดกิจกรรมอย่างน้อยปีละครั้ง เว้นแต่ ฝ่ายหนึ่งจะแจ้งเป็นหนังสือบอกเลิกข้อตกลงนี้ หรือระงับเป็นการชั่วคราว
2
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (MICE)
19 ธันวาคม 2555
3 ปี
วันที่ 19 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2558
หมดสัญญา
3
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
31 สิงหาคม 2559
4 เดือน
เดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2559
เสริมศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด
หมดสัญญา
4
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 21 แห่ง (ณ มรภ.เทพสตรี)
16 กุมภาพันธ์ 2560
4 ปี
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
กิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัย ณ มรภ.เทพสตรี วันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2562
หมดสัญญา
5
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
30 มิถุนายน 2560
5 เดือน
เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน 2560
เสริมศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด
หมดสัญญา
6
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์กรมหาชน) กับสถาบันการศึกษา 34 แห่ง (อพท.)
19 กรกฎาคม 2561
4 ปี
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ถึง วันที่ 18 มิถุนายน 2562
นักศึกษาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมลงพื้นที่จัดกิจกรรม ณ บ้านชากแง้ว จังหวัดชลบุรี
7
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
31 สิงหาคม 2561
5 เดือน
เดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม 2561
เสริมศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด
หมดสัญญา
8
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ
5 ปี
ปีการศึกษา 2562 ถึง ปีการศึกษา 2566
เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ อนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย วันที่ 15 มิถุนายน 2562
หากมีความประสงค์บอกเลิกความผูกพัน ต้องแจ้งให้อีกฝ่ายยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน
9
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ กับที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
30 ตุลาคม 2561
5 ปี
ปีการศึกษา 2562 ถึง ปีการศึกษา 2566
เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ อนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย วันที่ 15 มิถุนายน 2562
หากมีความประสงค์บอกเลิกความผูกพัน ต้องแจ้งให้อีกฝ่ายยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน
10
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
30 พฤษภาคม 2562
2 ปี
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 29 พฤษภาคม 2564
11
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
23 เมษายน 2562
5 ปี
ปีการศึกษา 2562 ถึงปีการศึกษา 2567
12
เทศบาลตำบลบางปะกง
29 เมษายน 2562
ไม่มีกำหนดระยะเวลา
กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage) และส่งเสริมกลุ่มอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่เทศบาลตำบลบางปะกง กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาสินค้าที่ระลึกของชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นในพื้นที่เทศบาลตำบลบางปะกง
หากมีความประสงค์บอกเลิกบันทึกข้อตกลง ให้มีหนังสือแจ้งอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า ก่อนเลิกบันทึกข้อตกลงไม่น้อยกว่า 45 วัน
13
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน
29 เมษายน 2562
ไม่มีกำหนดระยะเวลา
กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาทักษะการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการ กิจกรรที่ 2 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์พรีเมี่ยมที่เสริมสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ
หากมีความประสงค์บอกเลิกบันทึกข้อตกลง ให้มีหนังสือแจ้งอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า ก่อนเลิกบันทึกข้อตกลงไม่น้อยกว่า 45 วัน
14
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขื่อน
29 เมษายน 2562
ไม่มีกำหนดระยะเวลา
กิจกรรมพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ของดีคลองเขื่อนออนไลน์และถ่ายทอดความรู้ด้านการส่งเสริมการตลาดบนอินเทอร์เน็ตแก่ชุมชน
หากมีความประสงค์บอกเลิกบันทึกข้อตกลง ให้มีหนังสือแจ้งอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า ก่อนเลิกบันทึกข้อตกลงไม่น้อยกว่า 45 วัน
15
องค์การบริหารส่วนตำบลก้อนแก้ว
29 เมษายน 2562
ไม่มีกำหนดระยะเวลา
กิจกรรมที่ 1 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลก้อนแก้ว กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาสินค้าผ้าบาติกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลก้อนแก้ว
หากมีความประสงค์บอกเลิกบันทึกข้อตกลง ให้มีหนังสือแจ้งอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า ก่อนเลิกบันทึกข้อตกลงไม่น้อยกว่า 45 วัน
16
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
29 เมษายน 2562
ไม่มีกำหนดระยะเวลา
กิจกรรมที่ 1 โครงการบริการวิชาการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากผลเมล่อนเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประจำหมู่บ้านเพื่อความยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ตะกร้าสานจากเส้นพลาสติก ชุมชนหนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
หากมีความประสงค์บอกเลิกบันทึกข้อตกลง ให้มีหนังสือแจ้งอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า ก่อนเลิกบันทึกข้อตกลงไม่น้อยกว่า 45 วัน
17
โครงการการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ ภาคตะวันออก (Eastern MICE Academic Cluster) ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กับสถาบันอุดมศึกษา 8 แห่ง
30 กันยายน 2562
5 ปี
1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2567
18
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
31 สิงหาคม 2562
5 เดือน
เดือนสิงหาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562
19
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
31 สิงหาคม 2563
4 เดือน
เดือนสิงหาคม 2563 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2563
20
ศูนย์สื่อสร้างสรรค์ภาคตะวันออก และสถานบันอุดมศึกษา นำร่อง 5 แห่ง
11 กันยายน 2563
ไม่มีกำหนดระยะเวลา
กิจกรรมที่ 1 การประชุมหลักสูตรนักสื่อสาร Convergence ครั้งที่ 1/2563 โครงการตะวันออกดีจัง สื่อกลางสร้างสุขเชื่อมร้อยภาคีสุขภาวะ (3D Media Hub)
21
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม และท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
1 กรกฎาคม 2564
3 ปี
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567
22
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.เทพสตรี และ มหาวิทยาลัย 30 แห่ง
14 กุมภาพันธ์ 2564
4 ปี
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568