logo_rruสาขาวิชาการจัดการ 

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ไทย) : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration Program in Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (การจัดการ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Management)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Management)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

ปรัชญาของหลักสูตร

     บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการที่พึงประสงค์ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการจัดการธุรกิจ มีเทคนิควิธีการจัดการ มีภาวะผู้นำ คุณธรรมและจริยธรรม และสามารถจัดการงานธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สาระสำคัญของหลักสูตร

     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งเป็นแหล่งที่มีนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงเป็นศูนย์กลางโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และมีสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงและขยายตัวต่อเนื่อง ดังนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการนำวิทยาการการจัดการสมัยใหม่และศาสตร์พระราชาอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำรัสตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ เพื่อการสร้างสรรค์ธุรกิจให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ปัจจุบัน

วัตถุประสงค์หลักสูตร

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการนำความรู้ทางด้านการจัดการไปประยุกต์ใช้ในการจัดการทางธุรกิจให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มอุตสาหกรรมในภูมิภาคตะวันออก
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทางภาษาและการสื่อสารเพื่อตอบสนองภาคธุรกิจในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และชุมชนในท้องถิ่น
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการจัดการธุรกิจด้วยการใช้เทคโนโลยี วิธีการการจัดการสมัยใหม่และการจัดการทางธุรกิจบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงที่ทันกับการเปลี่ยนแปลง
4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจทางด้านการจัดการธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

แนวทางประกอบอาชีพ

1. เจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ ผู้บริหารองค์กร พนักงานบริษัท
2. ผู้บริหาร พนักงาน ของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
3. นักวิชาการบริหารจัดการทั้งภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน
4. นักการจัดการทั่วไปทั้งภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ (ฉบับปรับปรุง 2564)

ลำดับ
ชื่อ – สกุล
คุณวุฒิ
สถาบันการศึกษา
1
อาจารย์คมสันต์ ธีระพืช
บธ.ม. (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
บธ.บ. (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2
อาจารย์ศิริรักษ์ บุญพร้อมรักษา
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
บธ.บ. (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3
อาจารย์ ดร.วิชุดา จันทร์เวโรจน์
บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
บธ.ม. (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยเกริก
บธ.บ. (การตลาด)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
4
อาจารย์วนิดา รุ่งแสง
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยเกริก
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา
5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสาน นันทะเสน
บธ.ด. (วิทยาการจัดการ (แขนงวิชาบริหารธุรกิจ))
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกริก
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิกส์)
สถาบันราชภัฏลำปาง

โครงสร้างหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาคุณค่าแห่งชีวิตและวิถีสังคม 6 หน่วยกิต
– วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต
– วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 6 หน่วยกิต
– วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต
– วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
– วิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
– วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
(4) กลุ่มวิชาศาสตร์แห่งการคิด 3 หน่วยกิต
– วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต
(5) กลุ่มวิชาศาสตร์ของผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต
– วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 94 หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาแกน 30 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ 42 หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต
(4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

สาขาวิชา
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
ภาคเรียนละ
งวดที่ 1
งวดที่ 2
ภาคเรียนละ
งวดที่ 1
งวดที่ 2
สาขาวิชาการจัดการ
7,500
4,000
3,500
9,500
5,000
4,500
สาขาวิชาการจัดการ 2564 - 5
สาขาวิชาการจัดการ 2564 - 4
สาขาวิชาการจัดการ 2564 - 3
สาขาวิชาการจัดการ 2564 - 2
สาขาวิชาการจัดการ 2564 - 1