กิจกรรมการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 14 มีนาคม 2562 งานกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการประจำปีการศึกษา 2562 ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยโดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การเลือกตั้ง และให้นักศึกษาได้มาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา โดยผลการเลือกตั้ง นางสาวชัญญานุช จินดารัตน์ ได้เป็นประธานสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2562

>> https://www.facebook.com/fms.rru.th

Close Menu