วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 16/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อพิจารณารายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562, พิจารณารายงานบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563, พิจารณารานงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร และพิจารณาการขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th