วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.30 น. คณะผู้บริหาร และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องมหาชนก อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อรองรับสถานการ์วิกฤติให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th