logo_commartสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

หลักสูตรที่เปิดสอน

(ภาษาไทย)       นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) สาขาวิชานิเทศศาสตร์
(ภาษาอังกฤษ)   achelor of Communication Arts Program in Communication Arts

สาระสำคัญของหลักสูตร

          หลักสูตรนิเทศศาสตร์ของเรามุ่งสร้างบัณฑิตให้เชี่ยวชาญในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ สอดคล้องกับความต้องการของสังคม สามารถบูรณาการความรู้อย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เน้นการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตสู่การเป็นนักปฏิบัติการมืออาชีพควบคู่คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
          1) ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ
          2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่น จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)ให้ใบรับรอง
          3) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นผู้กำหนด
โครงสร้างของหลักสูตร หลักสูตร 4 ปี ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

จุดเด่นของหลักสูตร
          1) เรามุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติการมืออาชีพ
          2) เรามุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นเลิศทางวิชาการ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
          1) เพื่อผลิตบัณฑิตด้านนิเทศศาสตร์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในระดับนักปฏิบัติการมืออาชีพ

          2) เพี่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณและทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาตนเองให้มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
          4) เพื่อให้บัณฑิตสามารถเรียนรู้และเพิ่มพูนศักยภาพเพื่อเป็นแนวทางการศึกษาในระดับสูงต่อไป

แนวทางการประกอบอาชีพ

1) นักสื่อสารมวลชน
2) นักประชาสัมพันธ์
3) นักโฆษณา
4) นักสื่อสารการตลาด
5) นักจัดกิจกรรมพิเศษ
6) นักแสดง
7) ผู้กำกับการแสดง
8) ผู้ฝึกสอนการแสดง
9) ผู้ควบคุมการผลิตรายการ
10) นักวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทางด้านนิเทศศาสตร์

อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

ลำดับที่ชื่อ-สกุล
1อาจารย์ณฐ  สบายสุข
2อาจารย์ธนัช  ถิ่นวัฒนากูล
3อาจารย์ปิยะภัทร  คงแสนคำ
4อาจารย์นภรภิสฎ์  ลัภกิตโร
5อาจารย์สุขิฎฐา  วิริยะไกรกุล

 

การจัดการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอน