301-teamwork-1

    คณะวิทยาการจัดการได้กำหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ในแผนพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2557 – 2560 ไว้ดังนี้

ปรัชญา (Philosophy)

การบริหารจัดการเป็นพื้นฐานของความสำเร็จ

วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรที่มีการจัดการสมัยใหม่ ใส่ใจ ธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมเน้นคุณภาพบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (Mission)

พันธกิจ (Mission)

ปรัชญา (Philosophy)

การบริหารจัดการเป็นพื้นฐานของความสำเร็จ

วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรที่มีการจัดการสมัยใหม่ ใส่ใจ ธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมเน้นคุณภาพบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม เชี่ยวชาญในศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออกตอบสนองความต้องการของสังคม และการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
2. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมบนฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของชุมชน และท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชาให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อเนื่องและยั่งยืน
4. บริการวิชาการ และประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ชุมชน องค์การทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นแห่งภาคตะวันออก ตลอดจนการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่หลักสูตรกำหนดไว้ และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
2. เพื่อวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ทางวิชาการ และประโยชน์ชุมชนท้องถิ่น
3. เพื่อจัดบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และผู้รับบริการ
4. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และศาสนา
5. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะ ให้มีความทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
6. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และระดับคณะให้มีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำ

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

“ SMART ”

Social responsibility  คณะมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
Motivation              คณะที่มีแรงจูงใจในการทำงาน
Attention               คณะที่มีความตั้งใจในการทำงาน
Reform                  คณะที่มีการคิดใหม่ ทำใหม่
Teamwork               คณะที่มีการทำงานเป็นทีม

อัตลักษณ์ (Identity)

จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน

Close Menu