กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

วันที่ 22 มีนาคม 2566 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2565 ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่สำเร็จการศึกษา ได้เข้ารับการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา จากคณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้นักศึกษาได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาได้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญทางวิชาการและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

วันที่ 22 มีนาคม 2566 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ได้เข้ารับการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา จากคณาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม รับฟังคำแนะนำในการนำความรู้ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมไปประกอบวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด

วันที่ 20 มีนาคม 2566 สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2565 ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ที่จะสำเร็จการศึกษา ได้เข้ารับการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา จากคณาจารย์สาขาวิชาการตลาด ให้นักศึกษาได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาได้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญทางวิชาการและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี

วันที่ 15 มีนาคม 2566 สาขาวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2565 ณ ห้องสเตจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ที่จะสำเร็จการศึกษา ได้เข้ารับการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา จากคณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี ให้นักศึกษาได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาได้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญทางวิชาการและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการจัดการ

วันที่ 15 มีนาคม 2566 สาขาวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ที่จะสำเร็จการศึกษาได้เข้ารับการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา จากคณาจารย์สาขาวิชาการจัดการ >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการจัดการ

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและปัจฉิมนิเทศ HRM

วันที่ 1 มีนาคม 2566 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและปัจฉิมนิเทศ HRM ณ ห้องสเตจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ แนวคิด และความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นที่ตลาดแรงงานต้องการ การสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและปัจฉิมนิเทศ HRM

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและปัจฉิมนิเทศ HRM

วันที่ 16 - 18 มีนาคม 2565 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและปัจฉิมนิเทศ HRM ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อให้นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ แนวคิด และความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นที่ตลาดแรงงานต้องการ การสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและปัจฉิมนิเทศ HRM

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วันที่ 16 มีนาคม 2565 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่จะสำเร็จการศึกษา ได้เข้ารับการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา จากคณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้นักศึกษาได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาได้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญทางวิชาการและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด

วันที่ 16 มีนาคม 2565 สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ที่จะสำเร็จการศึกษา ได้เข้ารับการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา จากคณาจารย์สาขาวิชาการตลาด ให้นักศึกษาได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาได้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญทางวิชาการและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี

วันที่ 16 มีนาคม 2565 สาขาวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ที่จะสำเร็จการศึกษา ได้เข้ารับการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา จากคณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี ให้นักศึกษาได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาได้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญทางวิชาการและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี