กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วันที่ 9 เมษายน 2564 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ ห้อง 131 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้เข้ารับการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากคณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้เตรียมความพร้อมในการสมัครงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการฝึกงาน >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี

วันที่ 8 เมษายน 2564 สาขาวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องสารภี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ที่จะสำเร็จการศึกษา ได้เข้ารับการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา จากคณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี ให้นักศึกษาได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาได้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญทางวิชาการและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด

วันที่ 8 เมษายน 2564 สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ที่จะสำเร็จการศึกษา ได้เข้ารับการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา จากคณาจารย์สาขาวิชาการตลาด รับฟังคำแนะนำในการนำความรู้ด้านการตลาดไปประกอบวิชาชีพ เป็นบัณฑิตที่มีคุณกาพเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ โดยได้รับเกียรติจาก ร.อ.หญิง พิมพ์กาญจน์ วสุวงศ์ มาบรรยายให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด

กิจกรรมแสดงความยินดีและอำลา Bye Nior

วันที่ 8 เมษายน 2564 สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรมแสดงความยินดีและอำลา Bye Nior ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ในรายวิชาการสัมมนาทางการตลาดมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีความสมบูรณ์ทั้งการเรียนรู้ทฤษฎีและเชื่อมโยงสู่ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading กิจกรรมแสดงความยินดีและอำลา Bye Nior

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและปัจฉิมนิเทศ HRM

วันที่ 24 มีนาคม 2564 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและปัจฉิมนิเทศ HRM ณ ห้องเจ้าพระยา อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ แนวคิด และความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาเกี่ยวกับการสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน การเตรียมความพร้อมก่อนการทำงานในช่วงปิดภาคเรียน >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและปัจฉิมนิเทศ HRM

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 121 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้เข้ารับการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากคณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้เตรียมความพร้อมในการสมัครงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการฝึกงาน >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

   วันที่ 4 มีนาคม 2563 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องเจ้าพระยา อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ได้เข้ารับการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา จากคณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการสมัครงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการฝึกงาน >> http://www.facebook.com/fms.rru.th  

Continue Reading กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี

วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 8.30 น. สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ณ ห้อง 729 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านการบัญชี การสมัครงาน การทำงานในสายวิชาชีพให้กับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาเป็นแนวทางในการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

วันที่ 22 มีนาคม 2562 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องน้ำตาลจีน สัมมนาคาร บางปะกงปาร์ค ในกิจกรรมนี้ได้ให้นักศึกษาชั้นปีที่3 ร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อแนะนำในการเลือกสถานประกอบการเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอนาคตด้วย >> https://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม