กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการจัดการ

วันที่ 15 มีนาคม 2566 สาขาวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ที่จะสำเร็จการศึกษาได้เข้ารับการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา จากคณาจารย์สาขาวิชาการจัดการ >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการจัดการ

โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตรวรรษ 21 สาขาวิชาการจัดการ

วันที่ 8 - 9 มีนาคม 2566 สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตรวรรษ 21 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริฯ และสถานที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรี เพื่อฝึกทักษะและบูรณาการวิชาการจัดการภาวะผู้นำและการจัดการเชิงกลยุทธ์ เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ในวิชาชีพการจัดการ และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตรวรรษ 21 สาขาวิชาการจัดการ

กิจกรรมการสัมมนากลางภาค สาขาวิชาการจัดการ

วันที่ 25 มกราคม 2566 สาขาวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมการสัมมนากลางภาค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องสารภี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของนักศึกษา อาจารย์ในสาขารับทราบปัญหาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษา >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingกิจกรรมการสัมมนากลางภาค สาขาวิชาการจัดการ

การประชุมคัดเลือกประธานสาขาวิชาการจัดการ

วันที่ 6 มกราคม 2566 คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมคัดเลือกประธานสาขาวิชาการจัดการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยในที่ประชุมมีมติเลือกอาจารย์วนิดา รุ่งแสง เป็นประธานสาขาวิชาการจัดการ >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingการประชุมคัดเลือกประธานสาขาวิชาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการ รับตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาการจัดการ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์, ดร.วริศรา เชนะโยธิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา พยุงสิน เป็นคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingสาขาวิชาการจัดการ รับตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

กิจกรรมการสัมมนาพัฒนาอาจารย์และทำแผนงานประกันคุณภาพ สาขาวิชาการจัดการ

วันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2565 สาขาวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมการสัมมนาพัฒนาอาจารย์และทำแผนงานประกันคุณภาพ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และบ้านรักแรกพบ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้คณาจารย์เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง EdPEx ในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอน และพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา โดยใช้วิธีการระดมสมอง การจัดกลุ่มอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน และเป็นการสร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือระหว่างอาจารย์สาขาวิซาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingกิจกรรมการสัมมนาพัฒนาอาจารย์และทำแผนงานประกันคุณภาพ สาขาวิชาการจัดการ

กิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านบางทองหลาง

วันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2565 สาขาวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านบางทองหลาง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเชิงสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านทองหลาง >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingกิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านบางทองหลาง

โครงการ Smarter life by psychology ไม่ใช่แค่ธุรกิจ – ชีวิตก็ต้องบริหาร

วันที่ 26 เมษายน 2565 สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการ Smarter life by psychology ไม่ใช่แค่ธุรกิจ - ชีวิตก็ต้องบริหาร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อเสริมสร้างแนวคิดในการบริหารจัดการความขัดแย้ง เข้าใจเหตุผลในการบริหารความขัดแย้ง บริหารจัดการความขัดแย้งด้วยแนวคิดเชิงบวก และสามารถบริหารจัดการความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingโครงการ Smarter life by psychology ไม่ใช่แค่ธุรกิจ – ชีวิตก็ต้องบริหาร

กิจกรรมคัดสรรผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านบางทองหลาง ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 30 มีนาคม 2565 สาขาวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมคัดสรรผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านบางทองหลาง ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเชิงสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน ณ เทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อระดมความคิดเห็นและอภิปรายกลุ่ม เรื่อง การคัดสรรผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านบางทองหลาง >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingกิจกรรมคัดสรรผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านบางทองหลาง ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

กิจกรรมการสัมมนากลางภาค สาขาวิชาการจัดการ

วันที่ 12 มกราคม 2565 สาขาวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมการสัมมนากลางภาค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของนักศึกษา อาจารย์ในสาขารับทราบปัญหาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษา >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingกิจกรรมการสัมมนากลางภาค สาขาวิชาการจัดการ