กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมเรียนรู้เยือนถิ่นอีสาน

วันที่ 5 - 7 เมษายน 2564 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมเรียนรู้เยือนถิ่นอีสาน ณ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดลพบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ภาคทฤษฎีนำสู่การปฏิบัติจริง นักศึกษาฝึกทำหน้าที่เป็นของมัคคุเทศก์ในการบรรยายนำชมสถานที่ท่องเที่ยว ศึกษาเรียนรู้สภาพภูมิประเทศ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ และจังหวัดลพบุรี เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ในการทำงาน ทราบถึงปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมเรียนรู้เยือนถิ่นอีสาน

โครงการจัดทำฐานข้อมูลระดับหมู่บ้านเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ราชภัฏ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

วันที่ 4 เมษายน 2564 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดโครงการจัดทำฐานข้อมูลระดับหมู่บ้านเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ราชภัฏ ณ ชุมชน หมู่ที่ 6 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านศักยภาพของหมู่บ้าน สภาพปัญหา ความต้องการของหมู่บ้าน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน การบูรณาการกับการเรียนการสอนในหลักสูตร อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชดำริ โดยการมีส่วนร่วมของหมู่บ้านในพื้นที่เป้าหมายอีกด้วย >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading โครงการจัดทำฐานข้อมูลระดับหมู่บ้านเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ราชภัฏ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมเรียนรู้เลาะรอบพระนครชมวัดวัง

วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2564 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมเรียนรู้เลาะรอบพระนครชมวัดวัง ณ พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้การทำหน้าที่ของมัคคุเทศก์ในการบรรยายนำชมสถานที่ท่องเที่ยว เรียนรู้ศิลปกรรมที่สำคัญภายในพระบรมมหาราชวังและวัดสำคัญจากสถานที่จริง เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ในการทำงาน ทราบถึงปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมเรียนรู้เลาะรอบพระนครชมวัดวัง

กิจกรรมการพัฒนาทักษะการนำเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา ภาษาจีน

วันที่ 3, 10, 17 และ 24 มีนาคม 2564 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการนำเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา ภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาฝึกทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ในการบรรยายนำชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทราโดยใช้ภาษาจีน >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading กิจกรรมการพัฒนาทักษะการนำเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา ภาษาจีน

การเลือกประธานสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดให้มีการเลือกประธานสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยในที่ประชุมมีมติเลือก อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล เป็นประธานสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading การเลือกประธานสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

การประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะพร้อมคณาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading การประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม รับตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

   วันที่ 15 มิถุนายน 2563 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ เพิ่มชาติ และอาจารย์รัฐทิตยา หิรัณยหาด เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม รับตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

   วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

โครงการพัฒนาหลักสูตร Non degree สำหรับกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ

   วันที่ 10 มีนาคม 2563 คณาจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตร Non Degree สำหรับกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อพัฒนาหลักสูตร Non Degree รองรับกำลังแรงงานในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ ให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงานและสร้างอาชีพใหม่ >> http://www.facebook.com/fms.rru.th  

Continue Reading โครงการพัฒนาหลักสูตร Non degree สำหรับกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ

ลงพื้นที่จัดสถานที่ในการเตรียมต้อนรับ การตรวจเยี่ยมชมพื้นที่เป้าหมายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

   วันที่ 6 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ดวงฤดี จำรัสธนสาร รองคณบดีวิชาการและวิจัยคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ณฐ สบายสุข รองคณบดีกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ บุคลากร และนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ลงพื้นที่จัดสถานที่ในการเตรียมต้อนรับ การตรวจเยี่ยมชมพื้นที่เป้าหมายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน…

Continue Reading ลงพื้นที่จัดสถานที่ในการเตรียมต้อนรับ การตรวจเยี่ยมชมพื้นที่เป้าหมายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม