โครงการอบรมการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล Toward to Digital University “Building the Digital University Platform”

วันที่ 3 เมษายน 2564 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการอบรมการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล Toward to Digital University “Building the Digital University Platform" ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อให้บุคลากรเข้าใจตรงกันถึงกระบวนการทำงาน แนวคิด และพันธกิจในการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingโครงการอบรมการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล Toward to Digital University “Building the Digital University Platform”

โครงการอบรมการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล Toward to Digital University “Building the Digital University Platform”

วันที่ 22 มีนาคม 2564 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการอบรมการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล Toward to Digital University “Building the Digital University Platform" ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อให้บุคลากรเข้าใจตรงกันถึงกระบวนการทำงาน แนวคิด และพันธกิจในการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingโครงการอบรมการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล Toward to Digital University “Building the Digital University Platform”

โครงการอบรมการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล Toward to Digital University “Building the Digital University Platform”

วันที่ 15 มีนาคม 2564 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการอบรมการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล Toward to Digital University “Building the Digital University Platform" ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อให้บุคลากรเข้าใจตรงกันถึงกระบวนการทำงาน แนวคิด และพันธกิจในการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingโครงการอบรมการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล Toward to Digital University “Building the Digital University Platform”

โครงการอบรมการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล Toward to Digital University “Building the Digital University Platform”

วันที่ 8 - 9 มีนาคม 2564 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการอบรมการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล Toward to Digital University “Building the Digital University Platform" ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อให้บุคลากรเข้าใจตรงกันถึงกระบวนการทำงาน แนวคิด และพันธกิจในการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingโครงการอบรมการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล Toward to Digital University “Building the Digital University Platform”

โครงการอบรมการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล Toward to Digital University “Building the Digital University Platform”

วันที่ 1 - 2 มีนาคม 2564 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการอบรมการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล Toward to Digital University “Building the Digital University Platform" ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อให้บุคลากรเข้าใจตรงกันถึงกระบวนการทำงาน แนวคิด และพันธกิจในการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingโครงการอบรมการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล Toward to Digital University “Building the Digital University Platform”