การสรรหากรรมการสภาวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ

    วันที่ 9 มกราคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

>> https://www.facebook.com/fms.rru.th

 

Close Menu