ประชุมการทำข้อเสนอโครงการวิจัย อววน. ครั้งที่ 1

  วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการประชุมการทำข้อเสนอโครงการวิจัย อววน. ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อประชุมหารือการทำข้อเสนอโครงการวิจัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ คณบดี ชี้แจ้งระบบแผน และแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563-2565 และเชิญชวนอาจารย์ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th

 

Close Menu