คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกรรณิการ์ ศรีเกษตร นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับเงินสนับสนุนการศึกษาจาก
โครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืน สำหรับเยาวชนที่มีผลการเรียนดีในระดับอุดมศึกษา ซึ่งจัดโดย การท่าเรือแหลมฉบัง เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th