วันที่ 8 – 10 มกราคม 2560 คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการประกันคุณการศึกษาทุกระดับและเตรียมพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพทั้งภายในภายนอก ซึ่งจัดโดยงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2000805550175789.1073742255.1470642056525477&type=3