วันที่ 25 เมษายน 2561 คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์รับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th/