วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา HRM เป็นกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมถวายเทียนเข้าพรรษา HRM เพื่อให้อนุรักษ์ และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม อาจารย์ นักศึกษา และประชาชนในชุมชนใกล้เคียง ได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ณ วัดชมโพธยาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th/