วันที่ 1 ตุลาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมวาระพิเศษ เพื่อรับมอบและส่งมอบงาน โดยมีคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ เพื่อทำการส่งมอบงาน จากทีมบริหารชุดเดิมให้กับทีมบริหารชุดใหม่ ได้แก่ ผศ.ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ, อาจารย์ดวงฤดี จำรัสธนสาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, อาจารย์ดาเรศ วีระพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และอาจารย์ณฐ สบายสุข รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา และมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th/