วันที่ 19 ตุลาคม 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เป็นโครงการศึกษาดูงาน เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาการดำเนินงานในสถานประกอบการจริงในด้านการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน จนได้รับมาตรฐาน ISO 14001 Version 2015 เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนกับกิจกรรที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ณ บริษัท ทีเอสดับบลิว เพลทติ้ง แอนด์ เพ้นท์ติ้ง จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี

>> https://www.facebook.com/rru.ac.th/