วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น. คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2561 เพื่อแจ้งเรื่องประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง แนวทางการขออนุมัติ การเปิดหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร และการปิดหลักสูตร พ.ศ. 2561 งบประมาณและแผนระยะเวลาการพัฒนาหลักสูตร มีการพูดคุย รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

>> https://www.facebook.com/rru.ac.th/