วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ในองค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หัวข้อ “เทคนิคการให้บริการแบบ Service mind” ครั้งที่ 3 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ เป็นการจัดกิจกรรมให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดและเผยแพร่สู่สาธารณะ

>> https://www.facebook.com/fms.rru.th