วันที่ 11 มิถุนายน 2562 คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย FRMU ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาการบูรณาการวิจัยตามบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาท้องถิ่นกับความร่วมมือของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th