วันที่ 20 มิถุนายน 2562 คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร การอบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรียุธยา ณ ห้องศรีสยาม ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว กรรมการและเลขานุการเครือข่ายจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับเขต(เขตภาคเหนือตอนล่าง) มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรให้ความรู้

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th