วันที่ 8 สิงหาคม 2562 อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ ได้รับเกียรติเป็นกรรมการและเลขานุการ ตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร 7 สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th