วันที่ 30 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ นำนักศึกษากลุ่ม A เข้ารับการฝึกอบรมก่อนลงปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th