วันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2562 คณาอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ นำนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ กลุ่ม B เข้ารายงานตัวกับผู้จัดการร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในสาขาที่นักศึกษาจะลงฝึกปฏิบัติงานในภาคการศึกษาที่ 1/2562 และจะลงปฏิบัติงานงานตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th