วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดให้มีการเลือกประธานสาขาวิชาการจัดการ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยในที่ประชุมมีมติเลือก อาจารย์วนิดา รุ่งแสง เป็นประธานสาขาวิชาการจัดการ

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th