วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล ประธานสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พร้อมด้วย อาจารย์ทักษินาฏ สมบูรณ์ อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมการกำหนดพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกระยะที่ 2 ณ ห้องพิมาน บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th